Riksdagsärenden RP 16/2006

RP 16/2006 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till järnvägslag och till vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Järnvägslag

Stadfäst

29.06.2006

Ikraftträdande

01.09.2006

Författningssamlingen
555/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om trafiksäkerhetsuppgifterna i järnvägssystemet

Stadfäst

29.06.2006

Ikraftträdande

01.09.2006

Författningssamlingen
556/2006
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 6 och 12 § i lagen om transport av farliga ämnen

Stadfäst

29.06.2006

Ikraftträdande

01.09.2006

Författningssamlingen
557/2006
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) som hör till området för lagstiftningen

Stadfäst

29.06.2006

Ikraftträdande

01.09.2006

Författningssamlingen
558/2006
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Järnvägslag

2. Lag om ändring av lagen om trafiksäkerhetsuppgifterna i järnvägssystemet

3. Lag om ändring av 6 och 12 § i lagen om transport av farliga ämnen

4. Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) som hör till området för lagstiftningen

Lämnats till riksdagen

Datum

17.03.2006

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Pennanen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

21.03.2006

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
21.03.2006 Avslutats PR 26/2006 5
Beslut

Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kommunikationsutskottet

Betänkande

Kommunikationsutskottets betänkande
KoUB 11/2006 rd
Klart

31.05.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2-4 godkänns utan ändringar och att lagförslag 1 godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.06.2006

Plenarprotokoll
PR 64/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 05.06.2006.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
05.06.2006 Avslutats PR 65/2006 4
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.06.2006 Avslutats PR 68/2006 12
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

26.06.2006