RP 160/2012 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande av 20 § i hälso- och sjukvårdslagen

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.07.2013

Författningssamlingen
980/2012
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om upphävande av 20 § i hälso- och sjukvårdslagen

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.07.2013

Författningssamlingen
981/2012
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

2. Lag om upphävande av 20 § i hälso- och sjukvårdslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Kuusisto

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

09.11.2012

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.11.2012 Avslutats PR 110/2012
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 27/2012 rd
Klart

05.12.2012

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2 utan ändringar, godkänner lagförslag 1 med ändringar, förkastar lagmotion LM 73/2012 rd, förkastar åtgärdsmotion AM 32/2012 rd och godkänner två uttalanden.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.12.2012

Plenarprotokoll
PR 124/2012 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2012.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.12.2012 Avförts PR 125/2012
11.12.2012 Avbrutits PR 126/2012
12.12.2012 Avslutats PR 127/2012 9-14
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.12.2012 Avbrutits PR 131/2012
18.12.2012 Avslutats PR 132/2012 14-20
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, lagförslag 1 dock endast om utskottets statsrättsliga anmärkningar om 10 § 2 mom. och 20 § 3 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

20.12.2012

Andra samtidigt behandlade ärenden