Riksdagsärenden RP 161/2001

RP 161/2001 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som har samband med den fortsatta reformen av arbetskraftspolitiken

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om arbetskraftsservice

Stadfäst

21.12.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
1429/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

21.12.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
1430/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om arbetsmarknadsstöd

Stadfäst

21.12.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
1431/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av sysselsättningslagen

Stadfäst

21.12.2001

Ikraftträdande

01.01.2002

Författningssamlingen
1432/2001
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om arbetskraftsservice

2. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

3. Lag om ändring av lagen om arbetsmarknadsstöd

4. Lag om ändring av sysselsättningslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

28.09.2001

Ministerium

Arbetsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Järvinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

28.09.2001

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
04.10.2001 Avslutats PR 109/2001 4
Beslut

Ärendet remitterades till arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande
ApUB 11/2001 rd
Klart

23.11.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det fjärde lagförslaget godkänns utan ändringar, att lagförslagen 1-3 godkänns med ändringar, att åtgärdsmotionerna AM 32/2000 rd, AM 194/2001 rd och AM 200/2001 rd avböjs och att ett uttalande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 43/2001 rd
Klart

07.11.2001

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

27.11.2001

Plenarprotokoll
PR 139/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 28.11.2001.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
28.11.2001 Avbrutits PR 140/2001 9
30.11.2001 Avslutats PR 143/2001 7 11
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
04.12.2001 Avförts PR 145/2001 25
04.12.2001 Avbrutits PR 146/2001 25
05.12.2001 Avslutats PR 147/2001 6 3,4
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan godkännas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.12.2001

Andra samtidigt behandlade ärenden