Riksdagsärenden RP 161/2003

RP 161/2003 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsbolag och vissa lagar som har samband med den (solvens I)

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

Stadfäst

19.05.2004

Ikraftträdande

01.06.2004

Författningssamlingen
416/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

Stadfäst

19.05.2004

Ikraftträdande

01.06.2004

Författningssamlingen
417/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag

Stadfäst

19.05.2004

Ikraftträdande

01.06.2004

Författningssamlingen
418/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Stadfäst

19.05.2004

Ikraftträdande

01.06.2004

Författningssamlingen
419/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

2. Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

3. Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag

4. Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Lämnats till riksdagen

Datum

05.12.2003

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Övermatematiker Pulkkinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.12.2003

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.12.2003 Avslutats PR 108/2003 30
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 6/2004 rd
Klart

01.04.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 2/2004 rd
Klart

19.02.2004

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.04.2004

Plenarprotokoll
PR 37/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 13.04.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
13.04.2004 Avslutats PR 38/2004 15
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
20.04.2004 Avslutats PR 44/2004 6
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

12.05.2004