RP 161/2007 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem

Stadfäst

25.04.2008

Ikraftträdande

01.05.2008

Författningssamlingen
284/2008
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Kostama

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

30.11.2007

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.2007 Avslutats PR 92/2007
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

20

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 3/2008 rd
Klart

14.03.2008

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

25.03.2008

Plenarprotokoll
PR 26/2008 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 26.03.2008.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.03.2008 Avslutats PR 27/2008
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.04.2008 Avslutats PR 30/2008
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

15.04.2008