Riksdagsärenden RP 161/2009

RP 161/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om regionförvaltningsmyndigheternas uppgifter

Beslut

1. Lag om ändring av 12 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1384/2009
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 18 § i lagen om Finlands ekonomiska zon

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1385/2009
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 11 kap. 12 § i rättegångsbalken

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1386/2009
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 22 och 23 § i äktenskapslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1387/2009
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 17 b § i lagen om stiftelser

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1388/2009
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1389/2009
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om notarius publicus

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1390/2009
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av vattenlagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1391/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

9. Lag om ändring av 22 kap. 7 § och 25 kap. 8 § i ärvdabalken

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1392/2009
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av lagen om parkeringsbot

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1393/2009
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1394/2009
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av 2 och 7 kap. i konsumentskyddslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1395/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

13. Lag om ändring av 33 a § i namnlagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1396/2009
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av hittegodslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1397/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

15. Lag om ändring av föreningslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1398/2009
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1399/2009
Beslut

Godkänts

17. Lag om ändring av 43 och 48 § i beredskapslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1400/2009
Beslut

Godkänts

18. Lag om ändring av 2 kap. i lagen om bostadsköp

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1401/2009
Beslut

Godkänts

19. Lag om ändring av lagen om bostadsrättsföreningar

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1402/2009
Beslut

Godkänts

20. Lag om ändring av 5 § i lagen om häradsåklagare

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1403/2009
Beslut

Godkänts

21. Lag om ändring av vallagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1404/2009
Beslut

Godkänts

22. Lag om ändring av 64 § i lagen om förmyndarverksamhet

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1405/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

23. Lag om ändring av lagen om andelslag

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1406/2009
Beslut

Godkänts

24. Lag om ändring av 42 § i lagen om verkställighet av böter

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1407/2009
Beslut

Godkänts

25. Lag om ändring av 58 § i förvaltningslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1408/2009
Beslut

Godkänts

26. Lag om ändring av 2 och 27 § i samiska språklagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1409/2009
Beslut

Godkänts

27. Lag om ändring av 8 § i lagen om europabolag

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1410/2009
Beslut

Godkänts

28. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 2 och 16 kap. i vattenlagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1411/2009
Beslut

Godkänts

29. Lag om ändring av 29 § i lagen om dödförklaring

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1412/2009
Beslut

Godkänts

30. Lag om ändring av aktiebolagslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1413/2009
Beslut

Godkänts

31. Lag om ändring av 12 § i lagen om införande av aktiebolagslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1414/2009
Beslut

Godkänts

32. Lag om ändring av 28 § i lagen om assisterad befruktning

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1415/2009
Beslut

Godkänts

33. Lag om ändring av 8 § i lagen om europaandelslag

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1416/2009
Beslut

Godkänts

34. Lag om ändring av 2 kap. 2 § i utsökningsbalken

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1417/2009
Beslut

Godkänts

35. Lag om ändring av 5 § i lagen om Finlands flagga

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1418/2009
Beslut

Godkänts

36. Lag om ändring av 3 § i lagen om utlänningsregistret

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1419/2009
Beslut

Godkänts

37. Lag ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1420/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

38. Lag om ändring av 8 § i lagen om nödcentraler

Beslut

Förkastats

39. Lag om ändring av 5 § i lagen om bildande av räddningsområden

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1421/2009
Beslut

Godkänts

40. Lag om ändring av lagen om brandskyddsfonden

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1422/2009
Beslut

Godkänts

41. Lag om ändring av räddningslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1423/2009
Beslut

Godkänts

42. Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1424/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

43. Lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om statsunderstöd till det lokala räddningsväsendet

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1425/2009
Beslut

Godkänts

44. Lag om ändring av 71 och 84 § i utlänningslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1426/2009
Beslut

Godkänts

45. Lag om ändring av 22 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1427/2009
Beslut

Godkänts

46. Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1428/2009
Beslut

Godkänts

47. Lag om ändring av 9 och 12 § i lagen om försvarstillstånd

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1429/2009
Beslut

Godkänts

48. Lag om ändring av lagen om pantlåneinrättningar

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1430/2009
Beslut

Godkänts

49. Lag om ändring av 1 § i befolkningsdatalagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1431/2009
Beslut

Godkänts

50. Lag om ändring av 216 § i mervärdesskattelagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1432/2009
Beslut

Godkänts

51. Lag om ändring av 8 och 78 § i kommunallagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1433/2009
Beslut

Godkänts

52. Lag om ändring av 3 § i lagen om registerförvaltning

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1434/2009
Beslut

Godkänts

53. Lag om ändring av 12 § i avfallsskattelagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1435/2009
Beslut

Godkänts

54. Lag om ändring av 13 och 14 § i lagen om överlåtelseskatt

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1436/2009
Beslut

Godkänts

55. Lag om ändring av kommunindelningslagen

Beslut

Förkastats

56. Lag om ändring av 5 § i lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1437/2009
Beslut

Godkänts

57. Lag om ändring av 16 och 48 § i lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1438/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

58. Lag om ändring av 23 § i statistiklagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1439/2009
Beslut

Godkänts

59. Lag om ändring av 15 § i lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1440/2009
Beslut

Godkänts

60. Lag om ändring av 6 § i lagen om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska gemenskapens gräns

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1441/2009
Beslut

Godkänts

61. Lag om ändring av 26 d och 26 l § i upphovsrättslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1442/2009
Beslut

Godkänts

62. Lag om ändring av lagen om fornminnen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1443/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

63. Lag om ändring av 37 och 42 § i lagen om grundläggande utbildning

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1444/2009
Beslut

Godkänts

64. Lag om ändring av 30 och 34 § i gymnasielagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1445/2009
Beslut

Godkänts

65. Lag om ändring av 44 § i lagen om yrkesutbildning

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1446/2009
Beslut

Godkänts

66. Lag om ändring av 9 och 10 § i lagen om grundläggande konstundervisning

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1447/2009
Beslut

Godkänts

67. Lag om ändring av 6 § i lagen om förvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1448/2009
Beslut

Godkänts

68. Lag om ändring av 6 och 7 § i bibliotekslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1449/2009
Beslut

Godkänts

69. Lag om ändring av 4 § i religionsfrihetslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1450/2009
Beslut

Godkänts

70. Lag om ändring av begravningslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1451/2009
Beslut

Godkänts

71. Lag om ändring av 15 § i lagen om anordnande av studentexamen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1452/2009
Beslut

Godkänts

72. Lag om ändring av 3 och 14 § i ungdomslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1453/2009
Beslut

Godkänts

73. Lag om ändring av 27 § i lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1454/2009
Beslut

Godkänts

74. Lag om ändring av 14 § i lagen angående spannmålslånemagasin och utsädesfonder

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1455/2009
Beslut

Godkänts

75. Lag om ändring av 11 a § i lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1456/2009
Beslut

Godkänts

76. Lag om ändring av 41 § i lagen om ägoreglering i gränskommunerna

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1457/2009
Beslut

Godkänts

77. Lag om ändring av 3 och 3 a § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1458/2009
Beslut

Godkänts

78. Lag om ändring av 14 och 16 § i lagen om avträdelsepension

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1459/2009
Beslut

Godkänts

79. Lag om ändring av 5 § och 13 a § i lagen om djursjukdomar

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1460/2009
Beslut

Godkänts

80. Lag om ändring av 4 § i lagen om köpeskillingsregister över fastigheter

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1461/2009
Beslut

Godkänts

81. Lag om ändring av lagen om fiske

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1462/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

82. Lag om ändring av 4 § i lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1463/2009
Beslut

Godkänts

83. Lag om ändring av 17 § i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1464/2009
Beslut

Godkänts

84. Lag om ändring av 33 § i lagen om samfälligheter

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1465/2009
Beslut

Godkänts

85. Lag om ändring av renskötsellagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1466/2009
Beslut

Godkänts

86. Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Sovjetunionen om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen samt om tillämpning av överenskommelsen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1467/2009
Beslut

Godkänts

87. Lag om ändring av 1 § i lagen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1468/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

88. Lag om ändring av 23 och 88 § i jaktlagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1469/2009
Beslut

Godkänts

89. Lag om ändring av 3 och 9 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1470/2009
Beslut

Godkänts

90. Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1471/2009
Beslut

Godkänts

91. Lag om ändring av lagen om plantmaterial

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1472/2009
Beslut

Godkänts

92. Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1473/2009
Beslut

Godkänts

93. Lag om ändring av skoltlagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1474/2009
Beslut

Godkänts

94. Lag om ändring av lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1475/2009
Beslut

Godkänts

95. Lag om ändring av 72 och 205 § i fastighetsbildningslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1476/2009
Beslut

Godkänts

96. Lag om ändring av djurskyddslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1477/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

97. Lag om ändring av 14 b § i skogslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1478/2009
Beslut

Godkänts

98. Lag om ändring av 4 och 18 § i lagen om veterinär gränskontroll

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1479/2009
Beslut

Godkänts

99. Lag om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1480/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

100. Lag om ändring av lagen om stödjande av grundtorrläggning

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1481/2009
Beslut

Godkänts

101. Lag om ändring av 4 § i lagen om verkställighet av ett identifierings- och meddelandesystem inom Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1482/2009
Beslut

Godkänts

102. Lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1483/2009
Beslut

Godkänts

103. Lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1484/2009
Beslut

Godkänts

104. Lag om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1485/2009
Beslut

Godkänts

105. Lag om ändring av 16 § i lagen om handel med utsäde

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1486/2009
Beslut

Godkänts

106. Lag om ändring av 7 § i lagen om ersättande av skördeskador

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1487/2009
Beslut

Godkänts

107. Lag om ändring av lagen om vattentjänster

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1488/2009
Beslut

Godkänts

108. Lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1489/2009
Beslut

Godkänts

109. Lag om ändring av lagen om bekämpning av flyghavre

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1490/2009
Beslut

Godkänts

110. Lag om ändring av 37 § i lagen om samfällda skogar

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1491/2009
Beslut

Godkänts

111. Lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1492/2009
Beslut

Godkänts

112. Lag om ändring av lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1493/2009
Beslut

Godkänts

113. Lag om ändring av 19 § i lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1494/2009
Beslut

Godkänts

114. Lag om ändring av livsmedelslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1495/2009
Beslut

Godkänts

115. Lag om ändring av lagen om försöksdjursverksamhet

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1496/2009
Beslut

Godkänts

116. Lag om ändring av 3 och 5 § i lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1497/2009
Beslut

Godkänts

117. Lag om ändring av 17 och 36 § i lagen om gödselfabrikat

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1498/2009
Beslut

Godkänts

118. Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1499/2009
Beslut

Godkänts

119. Lag om ändring av 21 och 29 § i lagen om växtskyddsmedel

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1500/2009
Beslut

Godkänts

120. Lag om ändring av lagen om transport av djur

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1501/2009
Beslut

Godkänts

121. Lag om ändring av lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1502/2009
Beslut

Godkänts

122. Lag om ändring av lagen om stöd för utveckling av landsbygden

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1503/2009
Beslut

Godkänts

123. Lag om ändring av lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1504/2009
Beslut

Godkänts

124. Lag om ändring av lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1505/2009
Beslut

Godkänts

125. Lag om ändring av 23 § i lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1506/2009
Beslut

Godkänts

126. Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1507/2009
Beslut

Godkänts

127. Lag om ändring av 23 § i foderlagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1508/2009
Beslut

Godkänts

128. Lag om ändring av 5 och 7 § i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1509/2009
Beslut

Godkänts

129. Lag om ändring av 50 § i viltskadelagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1510/2009
Beslut

Godkänts

130. Lag om ändring av 5 och 33 § i dammsäkerhetslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1511/2009
Beslut

Godkänts

131. Lag om ändring av § 1 i handelsregisterlagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1512/2009
Beslut

Godkänts

132. Lag om ändring av 60 § i personalfondslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1513/2009
Beslut

Godkänts

133. Lag om ändring av 6 § i lagen om konsumentforskningscentralen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1514/2009
Beslut

Godkänts

134. Lag om ändring av 14 § i lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1515/2009
Beslut

Godkänts

135. Lag om ändring av lagen om konkurrensbegränsningar

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1516/2009
Beslut

Godkänts

136. Lag om ändring av 15 § i lagen om unga arbetstagare

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1517/2009
Beslut

Godkänts

137. Lag om ändring av arbetstidslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1518/2009
Beslut

Godkänts

138. Lag om ändring av 6 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1519/2009
Beslut

Godkänts

139. Lag om ändring av 4 § i lagen om Konsumentverket

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1520/2009
Beslut

Godkänts

140. Lag om ändring av lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1521/2009
Beslut

Godkänts

141. Lag om ändring av lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1522/2009
Beslut

Godkänts

142. Lag om ändring av lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1523/2009
Beslut

Godkänts

143. Lag om ändring av 3 § i lagen om minuthandelns och frisersalongers öppettider

Beslut

Förkastats

144. Lag om ändring av 10 § i företags- och organisationsdatalagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1524/2009
Beslut

Godkänts

145. Lag om ändring av 4 och 10 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1525/2009
Beslut

Godkänts

146. Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1526/2009
Beslut

Godkänts

147. Lag om ändring av lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1527/2009
Beslut

Godkänts

148. Lag om ändring av 38 § i lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1528/2009
Beslut

Godkänts

149. Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1529/2009
Beslut

Godkänts

150. Lag om ändring av 10 och 12 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1530/2009
Beslut

Godkänts

151. Lag om ändring av lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1531/2009
Beslut

Godkänts

152. Lag om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1532/2009
Beslut

Godkänts

153. Lag om ändring av 7 § i lagen om skyddsupplag för bränntorv

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1533/2009
Beslut

Godkänts

154. Lag om ändring av 9 § i revisionslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1534/2009
Beslut

Godkänts

155. Lag om ändring av 14 § i lagen om paketreserörelser

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1535/2009
Beslut

Godkänts

156. Lag om ändring av 6 och 13 § i lagen om apoteksavgift

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1536/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

157. Lag om ändring av folkhälsolagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1537/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

158. Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1538/2009
Beslut

Godkänts

159. Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1539/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

160. Lag om ändring av 3 § i lagen om nykterhetsarbete

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1540/2009
Beslut

Godkänts

161. Lag om ändring av socialvårdslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1541/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

162. Lag om ändring av lagen om missbrukarvård

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1542/2009
Beslut

Godkänts

163. Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1543/2009
Beslut

Godkänts

164. Lag om ändring av 11 a § i patientskadelagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1544/2009
Beslut

Godkänts

165. Lag om ändring av 18 och 19 § i lagen om service och stöd på grund av handikapp

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1545/2009
Beslut

Godkänts

166. Lag om ändring av läkemedelslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1546/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

167. Lag om ändring av kemikalielagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1547/2009
Beslut

Godkänts

168. Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1548/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

169. Lag om ändring av lagen om privat hälso- och sjukvård

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1549/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

170. Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1550/2009
Beslut

Godkänts

171. Lag om ändring av hälsoskyddslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1551/2009
Beslut

Godkänts

172. Lag om ändring av alkohollagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1552/2009
Beslut

Godkänts

173. Lag om upphävande av 84 § 2 mom. i lagen om utländska försäkringsbolag

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1553/2009
Beslut

Godkänts

174. Lag om ändring av lagen om tillsyn över privat socialservice

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1554/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

175. Lag om ändring av lagen om utkomststöd

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1555/2009
Beslut

Godkänts

176. Lag om ändring av 20 § i lagen om medicinsk forskning

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1556/2009
Beslut

Godkänts

177. Lag om ändring av 3 och 6 § i lagen om ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som föranleder risk för cancersjukdom

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1557/2009
Beslut

Godkänts

178. Lag om ändring av 1 § i lagen om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1558/2009
Beslut

Godkänts

179. Lag om ändring av 24 § i lagen om företagshälsovård

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1559/2009
Beslut

Godkänts

180. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1560/2009
Beslut

Godkänts

181. Lag om ändring av 11 § i lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1561/2009
Beslut

Godkänts

182. Lag om ändring av 18 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1562/2009
Beslut

Godkänts

183. Lag om ändring av lagen om medling vid brott och i vissa tvister

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1563/2009
Beslut

Godkänts

184. Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1564/2009
Beslut

Godkänts

185. Lag om ändring av 20 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1565/2009
Beslut

Godkänts

186. Lag om ändring av 79 och 80 § i barnskyddslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1566/2009
Beslut

Godkänts

187. Lag om ändring av 15 och 24 § i lagen om elektroniska recept

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1567/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

188. Lag om ändring av narkotikalagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1568/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

189. Lag om ändring av 6 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1569/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

190. Lag om ändring av 5 och 7 § i lagen om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1570/2009
Beslut

Godkänts

191. Lag om ändring av lagen om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1571/2009
Beslut

Godkänts

192. Lag om ändring av lagen om friluftsliv

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1572/2009
Beslut

Godkänts

193. Lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar miljövård

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1573/2009
Beslut

Godkänts

194. Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1574/2009
Beslut

Godkänts

195. Lag om ändring av 14 och 16 § i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1575/2009
Beslut

Godkänts

196. Lag om ändring av 12 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1576/2009
Beslut

Godkänts

197. Lag om ändring av marktäktslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1577/2009
Beslut

Godkänts

198. Lag om ändring av byggnadsskyddslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1578/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

199. Lag om upphävande av 7 § i lagen om utvecklande av bostadsförhållandena

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1579/2009
Beslut

Godkänts

200. Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1580/2009
Beslut

Godkänts

201. Lag om ändring av 18 § i lagen om samförvaltning i hyreshus

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1581/2009
Beslut

Godkänts

202. Lag om ändring av 9 a § i lagen om bostadsrättsbostäder

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1582/2009
Beslut

Godkänts

203. Lag om ändring av avfallslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1583/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

204. Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvesnbedömning

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1584/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

205. Lag om ändring av havsskyddslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1585/2009
Beslut

Godkänts

206. Lag om ändring av terrängtrafiklagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1586/2009
Beslut

Godkänts

207. Lag om ändring av naturvårdslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1587/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

208. Lag om ändring av 3 § i lagen om miljöskadeförsäkring

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1588/2009
Beslut

Godkänts

209. Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1589/2009
Beslut

Godkänts

210. Lag om ändring av miljöskyddslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1590/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

211. Lag om ändring av 9 § i lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1591/2009
Beslut

Godkänts

212. Lag om ändring av 24 § i lagen om godkännande av byggprodukter

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1592/2009
Beslut

Godkänts

213. Lag om ändring av lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder

Beslut

Förkastats

214. Lag om ändring av lagen om vattenvårdsförvaltningen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1593/2009
Beslut

Godkänts

215. Lag om ändring av 26 § i lagen om oljeskyddsfonden

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1594/2009
Beslut

Godkänts

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

216. Lag om ändring av 5 a kap. 7 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1595/2009
Beslut

Godkänts

217. Lag om ändring av veterinärvårdslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1596/2009
Beslut

Godkänts

218. Lag om ändring av 3 § i lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1597/2009
Beslut

Godkänts

219. Lag om ändring av 3 § i lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1598/2009
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 12 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring

2. Lag om ändring av 18 § i lagen om Finlands ekonomiska zon

3. Lag om ändring av 11 kap. 12 § i rättegångsbalken

4. Lag om ändring av 22 och 23 § i äktenskapslagen

5. Lag om ändring av 17 b § i lagen om stiftelser

6. Lag om ändring av lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet

7. Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om notarius publicus

8. Lag om ändring av vattenlagen

9. Lag om ändring av 22 kap. 7 § och 25 kap. 8 § i ärvdabalken

10. Lag om ändring av lagen om parkeringsbot

11. Lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

12. Lag om ändring av 2 kap. 18 och 20 § samt 7 kap. 24 § i konsumentskyddslagen

13. Lag om ändring av 33 a § i namnlagen

14. Lag om ändring av hittegodslagen

15. Lag om ändring av föreningslagen

16. Lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag

17. Lag om ändring av 43 och 48 § i beredskapslagen

18. Lag om ändring av lagen om bostadsköp

19. Lag om ändring av lagen om bostadsrättsföreningar

20. Lag om ändring av 5 § i lagen om häradsåklagare

21. Lag om ändring av vallagen

22. Lag om ändring av 64 § i lagen om förmyndarverksamhet

23. Lag om ändring av lagen om andelslag

24. Lag om ändring av 42 § i lagen om verkställighet av böter

25. Lag om ändring av 58 § i förvaltningslagen

26. Lag om ändring av 2 och 27 § i samiska språklagen

27. Lag om ändring av 8 § i lagen om europabolag

28. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 2 och 16 kap. i vattenlagen

29. Lag om ändring av 29 § i lagen om dödförklaring

30. Lag om ändring av aktiebolagslagen

31. Lag om ändring av 12 § i lagen om införande av aktiebolagslagen

32. Lag om ändring av 28 § i lagen om assisterad befruktning

33. Lag om ändring av 8 § i lagen om europaandelslag

34. Lag om ändring av 2 kap. 2 § i utsökningsbalken

35. Lag om ändring av 5 § i lagen om Finlands flagga

36. Lag om ändring av 3 § i lagen om utlänningsregistret

37. Lag ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

38. Lag om ändring av 8 § i lagen om nödcentraler

39. Lag om ändring av 5 § i lagen om bildande av räddningsområden

40. Lag om ändring av lagen om brandskyddsfonden

41. Lag om ändring av räddningslagen

42. Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

43. Lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om statsunderstöd till det lokala räddningsväsendet

44. Lag om ändring av 71 och 84 § i utlänningslagen

45. Lag om ändring av 22 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

46. Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

47. Lag om ändring av 9 och 12 § i lagen om försvarstillstånd

48. Lag om ändring av lagen om pantlåneinrättningar

49. Lag om ändring av 1 § i befolkningsdatalagen

50. Lag om ändring av 216 § i mervärdesskattelagen

51. Lag om ändring av 8 och 78 § i kommunallagen

52. Lag om ändring av 3 § i lagen om registerförvaltning

53. Lag om ändring av 12 § i avfallsskattelagen

54. Lag om ändring av 13 och 14 § i lagen om överlåtelseskatt

55. Lag om ändring av kommunindelningslagen

56. Lag om ändring av 5 § i lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan

57. Lag om ändring av 16 och 48 § i lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland

58. Lag om ändring av 23 § i statistiklagen

59. Lag om ändring av 15 § i lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

60. Lag om ändring av 6 § i lagen om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska gemenskapens gräns

61. Lag om ändring av 26 d och 26 l § i upphovsrättslagen

62. Lag om ändring av lagen om fornminnen

63. Lag om ändring av 37 och 42 § i lagen om grundläggande utbildning

64. Lag om ändring av 30 och 34 § i gymnasielagen

65. Lag om ändring av 44 § i lagen om yrkesutbildning

66. Lag om ändring av 9 och 10 § i lagen om grundläggande konstundervisning

67. Lag om ändring av 6 § i lagen om förvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata

68. Lag om ändring av 6 och 7 § i bibliotekslagen

69. Lag om ändring av 4 § i religionsfrihetslagen

70. Lag om ändring av begravningslagen

71. Lag om ändring av 15 § i lagen om anordnande av studentexamen

72. Lag om ändring av 3 och 14 § i ungdomslagen

73. Lag om ändring av 27 § i lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial

74. Lag om ändring av 14 § i lagen angående spannmålslånemagasin och utsädesfonder

75. Lag om ändring av 11 a § i lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion

76. Lag om ändring av 41 § i lagen om ägoreglering i gränskommunerna

77. Lag om ändring av 3 och 3 a § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

78. Lag om ändring av 14 och 16 § i lagen om avträdelsepension

79. Lag om ändring av 5 § och 13 a § i lagen om djursjukdomar

80. Lag om ändring av 4 § i lagen om köpeskillingsregister över fastigheter

81. Lag om ändring av lagen om fiske

82. Lag om ändring av 4 § i lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar

83. Lag om ändring av 17 § i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt

84. Lag om ändring av 33 § i lagen om samfälligheter

85. Lag om ändring av renskötsellagen

86. Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Sovjetunionen om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen samt om tillämpning av överenskommelsen

87. Lag om ändring av 1 § i lagen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd

88. Lag om ändring av 23 och 88 § i jaktlagen

89. Lag om ändring av 3 och 9 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

90. Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik

91. Lag om ändring av lagen om plantmaterial

92. Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

93. Lag om ändring av skoltlagen

94. Lag om ändring av lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter

95. Lag om ändring av 72 och 205 § i fastighetsbildningslagen

96. Lag om ändring av djurskyddslagen

97. Lag om ändring av 14 b § i skogslagen

98. Lag om ändring av 4 och 18 § i lagen om veterinär gränskontroll

99. Lag om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur

100. Lag om ändring av lagen om stödjande av grundtorrläggning

101. Lag om ändring av 4 § i lagen om verkställighet av ett identifierings- och meddelandesystem inom Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

102. Lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

103. Lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket

104. Lag om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

105. Lag om ändring av 16 § i lagen om handel med utsäde

106. Lag om ändring av 7 § i lagen om ersättande av skördeskador

107. Lag om ändring av lagen om vattentjänster

108. Lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

109. Lag om ändring av lagen om bekämpning av flyghavre

110. Lag om ändring av 37 § i lagen om samfällda skogar

111. Lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

112. Lag om ändring av lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder

113. Lag om ändring av 19 § i lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning

114. Lag om ändring av livsmedelslagen

115. Lag om ändring av lagen om försöksdjursverksamhet

116. Lag om ändring av 3 och 5 § i lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden

117. Lag om ändring av 17 och 36 § i lagen om gödselfabrikat

118. Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

119. Lag om ändring av 21 och 29 § i lagen om växtskyddsmedel

120. Lag om ändring av lagen om transport av djur

121. Lag om ändring av lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd

122. Lag om ändring av lagen om stöd för utveckling av landsbygden

123. Lag om ändring av lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen

124. Lag om ändring av lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret

125. Lag om ändring av 23 § i lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk

126. Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket

127. Lag om ändring av 23 § i foderlagen

128. Lag om ändring av 5 och 7 § i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem

129. Lag om ändring av 50 § i viltskadelagen

130. Lag om ändring av 5 och 33 § i dammsäkerhetslagen

131. Lag om ändring av § 1 i handelsregisterlagen

132. Lag om ändring av 60 § i personalfondslagen

133. Lag om ändring av 6 § i lagen om konsumentforskningscentralen

134. Lag om ändring av 14 § i lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning

135. Lag om ändring av lagen om konkurrensbegränsningar

136. Lag om ändring av 15 § i lagen om unga arbetstagare

137. Lag om ändring av arbetstidslagen

138. Lag om ändring av 6 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag

139. Lag om ändring av 4 § i lagen om Konsumentverket

140. Lag om ändring av lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet

141. Lag om ändring av lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

142. Lag om ändring av lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler

143. Lag om ändring av 3 § i lagen om minuthandelns och frisersalongers öppettider

144. Lag om ändring av 10 § i företags- och organisationsdatalagen

145. Lag om ändring av 4 och 10 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

146. Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

147. Lag om ändring av lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet

148. Lag om ändring av 38 § i lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar

149. Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande

150. Lag om ändring av 10 och 12 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft

151. Lag om ändring av lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet

152. Lag om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster

153. Lag om ändring av 7 § i lagen om skyddsupplag för bränntorv

154. Lag om ändring av 9 § i revisionslagen

155. Lag om ändring av 14 § i lagen om paketreserörelser

156. Lag om ändring av 6 och 13 § i lagen om apoteksavgift

157. Lag om ändring av folkhälsolagen

158. Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning

159. Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

160. Lag om ändring av 3 § i lagen om nykterhetsarbete

161. Lag om ändring av socialvårdslagen

162. Lag om ändring av lagen om missbrukarvård

163. Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

164. Lag om ändring av 11 a § i patientskadelagen

165. Lag om ändring av 18 och 19 § i lagen om service och stöd på grund av handikapp

166. Lag om ändring av läkemedelslagen

167. Lag om ändring av kemikalielagen

168. Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

169. Lag om ändring av lagen om privat hälso- och sjukvård

170. Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

171. Lag om ändring av hälsoskyddslagen

172. Lag om ändring av alkohollagen

173. Lag om upphävande av 84 § 2 mom. i lagen om utländska försäkringsbolag

174. Lag om ändring av lagen om tillsyn över privat socialservice

175. Lag om ändring av lagen om utkomststöd

176. Lag om ändring av 20 § i lagen om medicinsk forskning

177. Lag om ändring av 3 och 6 § i lagen om ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som föranleder risk för cancersjukdom

178. Lag om ändring av 1 § i lagen om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området

179. Lag om ändring av 24 § i lagen om företagshälsovård

180. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

181. Lag om ändring av 11 § i lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen

182. Lag om ändring av 18 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

183. Lag om ändring av lagen om medling vid brott och i vissa tvister

184. Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

185. Lag om ändring av 20 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården

186. Lag om ändring av 79 och 80 § i barnskyddslagen

187. Lag om ändring av 15 och 24 § i lagen om elektroniska recept

188. Lag om ändring av narkotikalagen

189. Lag om ändring av 6 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

190. Lag om ändring av 5 och 7 § i lagen om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn

191. Lag om ändring av lagen om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet

192. Lag om ändring av lagen om friluftsliv

193. Lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar miljövård

194. Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land

195. Lag om ändring av 14 och 16 § i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

196. Lag om ändring av 12 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling

197. Lag om ändring av marktäktslagen

198. Lag om ändring av byggnadsskyddslagen

199. Lag om upphävande av 7 § i lagen om utvecklande av bostadsförhållandena

200. Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning

201. Lag om ändring av 18 § i lagen om samförvaltning i hyreshus

202. Lag om ändring av 9 a § i lagen om bostadsrättsbostäder

203. Lag om ändring av avfallslagen

204. Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvesnbedömning

205. Lag om ändring av havsskyddslagen

206. Lag om ändring av terrängtrafiklagen

207. Lag om ändring av naturvårdslagen

208. Lag om ändring av 3 § i lagen om miljöskadeförsäkring

209. Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

210. Lag om ändring av miljöskyddslagen

211. Lag om ändring av 9 § i lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen

212. Lag om ändring av 24 § i lagen om godkännande av byggprodukter

213. Lag om ändring av lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder

214. Lag om ändring av lagen om vattenvårdsförvaltningen

215. Lag om ändring av 26 § i lagen om oljeskyddsfonden

Lämnats till riksdagen

Datum

18.09.2009

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Turunen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

18.09.2009

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
22.09.2009 Avslutats PR 80/2009 11
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 18/2009 rd
Klart

25.11.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 1-7, 9-11, 13, 15-21, 23-36, 39-41, 43-54, 56, 58-61, 63-80, 82-86, 88-95, 97, 98, 100-142, 144-155, 158, 160, 162-165, 167, 170-173, 175-186, 190-197, 199-202, 205, 206, 208, 209, 211, 212, 214 och 215 godkänns utan ändringar, att lagförslag 8, 12, 14, 22, 37, 42, 57, 62, 81, 87, 96, 99, 156, 157, 159, 161, 166, 168, 169, 174, 187-189, 198, 203, 204, 207, och 210 godkänns med ändringar, att nya lagförslag 216-219 godkänns, att lagförslag 38, 55, 143 och 213 förkastas och att ett uttalande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 35/2009 rd
Klart

06.11.2009

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

27.11.2009

Plenarprotokoll
PR 114/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
30.11.2009 Avslutats PR 115/2009 2
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1-37, 39-54, 56-142, 144-212, 214 och 215 i propositionen och i det nya lagförslaget 216-219 i betänkandet enligt utskottets förslag. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 38, 55, 143, 213 i propositionen förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
03.12.2009 Avbrutits PR 118/2009 13
04.12.2009 Avslutats PR 119/2009 2 3
Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1-37, 39-54, 56-142, 144-212, 214-219 utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 38, 55, 143, 213 förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

15.12.2009