RP 162/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 20 § lagen om regionalt stödjande av transporter

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 20 § lagen om regionalt stödjande av transporter

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

03.08.2000

Författningssamlingen
1317/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 20 § lagen om regionalt stödjande av transporter

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Handels- och industriministeriet

Föredragande

Överinspektör Pakarainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

26.11.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.1999 Avbrutits PR 100/1999
30.11.1999 Avslutats PR 101/1999
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

24

Utskottsbehandling

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 15/1999 rd
Klart

02.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar och att lagmotion 95/1999 rd förkastas.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.12.1999

Plenarprotokoll
PR 105/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 3.12.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.12.1999 Avslutats PR 107/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.1999 Avslutats PR 108/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

18

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.1999 Avförts PR 110/1999
07.12.1999 Avslutats PR 114/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

21

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.12.1999

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​