Riksdagsärenden RP 162/2003

RP 162/2003 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om integritetsskydd i arbetslivet samt till ändring av vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om integritetsskydd i arbetslivet

Stadfäst

13.08.2004

Ikraftträdande

01.10.2004

Författningssamlingen
759/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om företagshälsovård

Stadfäst

13.08.2004

Ikraftträdande

01.10.2004

Författningssamlingen
760/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 6 § i lagen om samarbete inom företag

Stadfäst

13.08.2004

Ikraftträdande

01.10.2004

Författningssamlingen
761/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av 7 § i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar

Stadfäst

13.08.2004

Ikraftträdande

01.10.2004

Författningssamlingen
762/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av 8 b och 19 § i statstjänstemannalagen

Stadfäst

13.08.2004

Ikraftträdande

01.10.2004

Författningssamlingen
763/2004
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 7 och 19 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare

Stadfäst

13.08.2004

Ikraftträdande

01.10.2004

Författningssamlingen
764/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om integritetsskydd i arbetslivet

2. Lag om ändring av lagen om företagshälsovård

3. Lag om ändring av 6 § lagen om samarbete inom företag

4. Lag om ändring av 7 § lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar

5. Lag om ändring av 8 b och 19 § statstjänstemannalagen

6. Lag om ändring av 7 och 19 § lagen om kommunala tjänsteinnehavare

Lämnats till riksdagen

Datum

05.12.2003

Ministerium

Arbetsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Kangasperko

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.12.2003

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.12.2003 Avslutats PR 108/2003 31
Beslut

Ärendet remitterades till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 8/2004 rd
Klart

21.06.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 5 godkänns utan ändringar, att lagförslagen 1-4 och 6 godkänns med ändringar och att ett uttalande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 10/2004 rd
Klart

23.04.2004

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 12/2004 rd
Klart

19.05.2004

Kommunikationsutskottets utlåtande
KoUU 7/2004 rd
Klart

06.05.2004

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

21.06.2004

Plenarprotokoll
PR 80/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 22.06.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
22.06.2004 Avbrutits PR 81/2004 6
23.06.2004 Avslutats PR 82/2004 3 52, 53
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
30.06.2004 Avslutats PR 83/2004 5 7
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1 bara om utskottets konstitutionella anmärkning om 8 § 1 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

05.07.2004

​​​​​​​