Riksdagsärenden RP 162/2013

RP 162/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till nedläggning av systemet med registrerade APL-tilläggspensioner och till vissa andra ändringar som gäller tilläggspension

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1210/2013
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1209/2013
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 160 § i lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1208/2013
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 29 och 30 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1207/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

2. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

3. Lag om ändring av 160 § i lagen om sjömanspensioner

4. Lag om ändring av 29 och 30 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare

Lämnats till riksdagen

Datum

17.10.2013

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Hirvi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

18.10.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
22.10.2013 Avslutats PR 103/2013 6
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 28/2013 rd
Klart

05.12.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen utan ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 41/2013 rd
Klart

29.11.2013

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.12.2013

Plenarprotokoll
PR 125/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.12.2013 Avslutats PR 126/2013 14
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
13.12.2013 Avförts PR 130/2013 11
13.12.2013 Avslutats PR 131/2013 12
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.12.2013