RP 163/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av folkpensionslagen, familjepensionslagen och vissa andra lagar

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av folkpensionslagen

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1368/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av familjepensionslagen

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1369/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 14 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1370/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av 17 § lagen om frontmannapension

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1371/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av 8 och 9 § lagen om vårdbidrag för barn

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1372/1999
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 8 § lagen om handikappbidrag

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1373/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

7. Lag om ändring av 14 § lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1374/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av folkpensionslagen

2. Lag om ändring av familjepensionslagen

3. Lag om ändring av 14 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

4. Lag om ändring av 17 § lagen om frontmannapension

5. Lag om ändring av 8 och 9 § lagen om vårdbidrag för barn

6. Lag om ändring av 8 § lagen om handikappbidrag

7. Lag om ändring av 14 § lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Rossi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

26.11.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.1999 Avslutats PR 100/1999
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

25

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 26/1999 rd
Klart

09.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det första och sjätte lagförslaget godkänns med ändringar, det andra, tredje, fjärde och sjunde lagförslaget i övrigt utan ändringar, men 37 § i det andra lagförslaget, 14 § i det tredje lagförslaget, 17 § i det fjärde lagförslaget och 14 § i det sjunde lagförslaget med ändringar och att det femte lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

09.12.1999

Plenarprotokoll
PR 120/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till följande plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.12.1999 Avslutats PR 121/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.12.1999 Avslutats PR 122/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.1999 Avslutats PR 126/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

13.12.1999

​​​​