RP 164/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till sjukförsäkringslag (RP 50/2004 rd)

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Sjukförsäkringslag

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1224/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Sjukförsäkringslag

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Maisonlahti

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

14.09.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.09.2004 Avförts PR 90/2004
16.09.2004 Avslutats PR 91/2004
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

25

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 25/2004 rd
Klart

11.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns med ändringar, att lagmotionerna LM 11/2003 rd, LM 34/2003 rd, LM 55/2003 rd, LM 62/2003 rd, LM 75/2003 rd, LM 80/2003 rd, LM 82/2003 rd, LM 102/2003 rd, LM 108/2003 rd, LM 139/2003 rd, LM 161/2003 rd, LM 6/2004 rd, LM 36/2004 rd, LM 74/2004 rd, LM 79/2004 rd, LM 97/2004 rd, LM 107/2004 rd, LM 112/2004 rd och LM 121/2004 rd förkastas, att åtgärdsmotionerna AM 3/2003 rd, AM 40/2003 rd, AM 73/2003 rd, AM 34/2004 rd, AM 41/2004 rd och AM 77/2004 rd förkastas och att ett uttalande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 4 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

16.11.2004

Plenarprotokoll
PR 121/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 17.11.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.11.2004 Avbrutits PR 122/2004
18.11.2004 Avslutats PR 123/2004 1-11
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.11.2004 Avbrutits PR 125/2004
24.11.2004 Avslutats PR 126/2004 1
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Kombinerad behandling

RP 50/2004 rd

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, förutsatt att utskottets konstitutionella anmärkningar till 3 kap. 6 §, 15 kap. 16 § 1 mom., 15 kap. 20 § 1 och 3 mom., 16 kap. 1 § 1 mom. och 17 kap. 7 § i lagförslaget i proposition RP 50/2004 rd beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.12.2004