RP 164/2010 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildning, lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, yrkeshögskolelagen och universitetslagen samt av 6 § i straffregisterlagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning

Stadfäst

12.08.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
951/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

Stadfäst

12.08.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
952/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av yrkeshögskolelagen

Stadfäst

12.08.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
953/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av universitetslagen

Stadfäst

12.08.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
954/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av 6 § i straffregisterlagen

Stadfäst

12.08.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
955/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

6. Lag om rättsskyddsnämnden för studerande

Stadfäst

12.08.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
956/2011
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning

2. Lag om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

3. Lag om ändring av yrkeshögskolelagen

4. Lag om ändring av universitetslagen

5. Lag om ändring av 6 § i straffregisterlagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Undervisnings- och kulturministeriet

Föredragande

Överdirektör Karjalainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

01.10.2010

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.10.2010 Avslutats PR 94/2010
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 14/2010 rd
Klart

09.03.2011

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen med ändringar, godkänner ett nytt lagförslag 6, förkastar lagmotion 114/2010 rd och godkänner två uttalanden.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.03.2011

Plenarprotokoll
PR 169/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.3.2011.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.03.2011 Avslutats PR 170/2010
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionenoch i det nya lagförslaget i betänkandet enligt utskottets förslag. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionen förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.03.2011 Avslutats PR 171/2010 5
???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen och det nya lagförslaget i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionen förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1, 3 och 4 bara om utskottets konstitutionella invändningar mot 35 § 5 mom. och 43 § 4 mom. i lagförslag 1, 28 § 4 mom. och 40 § 3 mom. i lagförslag 3 och 45 § 4 mom. och 90 a § i lagförslag 4 beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

06.07.2011

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​