RP 165/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning och av lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1331/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 13 a § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1332/1999
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1333/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1334/1999
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1335/1999
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 24 § lagen om avträdelsepension

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1336/1999
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 43 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1337/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

8. Lag om ändring av 37 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1338/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

9. Lag om ändring av 40 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1339/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

2. Lag om ändring av 13 a § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

3. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

4. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

5. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

6. Lag om ändring av 24 § lagen om avträdelsepension

7. Lag om ändring av 43 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

8. Lag om ändring av 37 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare

9. Lag om ändring av 40 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Hirvi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

26.11.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.1999 Avslutats PR 100/1999
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

27

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 28/1999 rd
Klart

09.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det första, det tredje, det sjunde, det åttonde och det nionde lagförslaget i övrigt godkänns utan ändringar men 19 b § och ikraftträdelsebestämmelsen i det första lagförslaget, 28 b § i det tredje lagförslaget, 43 § i det sjunde lagförslaget, 37 § i det åttonde lagförslaget och 40 § i det nionde lagförslaget med ändringar och att det andra, det fjärde, det femte och det sjätte lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

09.12.1999

Plenarprotokoll
PR 120/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till följande plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.12.1999 Avslutats PR 121/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.12.1999 Avslutats PR 122/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.1999 Avslutats PR 126/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

16

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

13.12.1999

​​​​