Riksdagsärenden RP 167/2001

RP 167/2001 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar, lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar, skoltlagen och lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Beslut

Återtagits

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Återtagits

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

2. Lag om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

3. Lag om ändring av skoltlagen

4. Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Lämnats till riksdagen

Datum

05.10.2001

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Tolvi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.10.2001

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.10.2001 Avslutats PR 111/2001 11
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Jord- och skogsbruksutskottet

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 48/2001 rd
Klart

14.11.2001

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men det 1-3 lagförslaget bara om utskottets konstitutionella anmärkningar med anledning av 10 § 3 mom. och 124 § grundlagen om bestämmelserna om inspektionsrätt i dem blir tillbörligen beaktade.