Riksdagsärenden RP 167/2005

RP 167/2005 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik, 17 kap. 6 § i strafflagen och 1 § i lagen om ordningsvakter

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik

Stadfäst

08.06.2006

Ikraftträdande

01.09.2006

Författningssamlingen
448/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 17 kap 6 § i strafflagen

Stadfäst

08.06.2006

Ikraftträdande

01.09.2006

Författningssamlingen
449/2006
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 1 § i lagen om ordningsvakter

Stadfäst

08.06.2006

Ikraftträdande

01.09.2006

Författningssamlingen
450/2006
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik

2. Lag om ändring av 17 kap 6 § i strafflagen

3. Lag om ändring av 1 § i lagen om ordningsvakter

Lämnats till riksdagen

Datum

21.10.2005

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Hannula

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

21.10.2005

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
25.10.2005 Avslutats PR 110/2005 11
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet, som grundlagsutskottet och kommunikationsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 2/2006 rd
Klart

08.03.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2 och 3 godkänns utan ändringar och att lagförslag 1 godkänns med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 55/2005 rd
Klart

29.11.2005

Kommunikationsutskottets utlåtande
KoUU 20/2005 rd
Klart

02.12.2005

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

09.03.2006

Plenarprotokoll
PR 21/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 10.03.2006.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.03.2006 Avslutats PR 22/2006 2
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
14.03.2006 Avslutats PR 23/2006 4
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men bara om utskottets konstitutionella anmärkningar till 11 § 1 mom. i lagförslag 1 beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

04.04.2006

​​​​​​​