Riksdagsärenden RP 167/2006

RP 167/2006 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om besvärsnämnden för social trygghet och till vissa lagar som har samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om besvärsnämnden för social trygghet

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1299/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av folkpensionslagen

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1300/2006
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1301/2006
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 33 och 37 § i familjepensionslagen

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1302/2006
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av lagen om vårdbidrag för barn

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1303/2006
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av lagen om handikappbidrag

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1304/2006
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 55 och 58 § i lagen Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1305/2006
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av barnbidragslagen

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1306/2006
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av lagen om moderskapsunderstöd

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1307/2006
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av militärunderstödslagen

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1308/2006
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1309/2006
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1310/2006
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av lagen om särskilt stöd till invandrare

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1311/2006
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av 53 d § i lagen om olycksfallsförsäkring

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1312/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

15. Lag om ändring av 7 och 8 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1313/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

16. Lag om ändring av 140 § lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1314/2006
Beslut

Godkänts

17. Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1315/2006
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om besvärsnämnden för social trygghet

2. Lag om ändring av folkpensionslagen

3. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

4. Lag om ändring av 33 och 37 § i familjepensionslagen

5. Lag om ändring av lagen om vårdbidrag för barn

6. Lag om ändring av lagen om handikappbidrag

7. Lag om ändring av 55 och 58 § i lagen Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

8. Lag om ändring av barnbidragslagen

9. Lag om ändring av lagen om moderskapsunderstöd

10. Lag om ändring av militärunderstödslagen

11. Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

12. Lag om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

13. Lag om ändring av lagen om särskilt stöd till invandrare

14. Lag om ändring av 53 d § i lagen om olycksfallsförsäkring

15. Lag om ändring av 7 och 8 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen

16. Lag om ändring av 140 § lagen om pension för arbetstagare

17. Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

Lämnats till riksdagen

Datum

29.09.2006

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Wuorenjuuri

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.09.2006

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
04.10.2006 Avslutats PR 95/2006 15
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 34/2006 rd
Klart

14.11.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2-13, 16 och 17 godkänns utan ändringar och att lagförslag 1, 14 och 15 godkänns enligt propositionen men 9 och 21 § i lagförslag 1 samt ikraftträdandebestämmelsen i lagförslag 14 och 15 med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

15.11.2006

Plenarprotokoll
PR 115/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 16.11.2006.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
16.11.2006 Avslutats PR 116/2006 5
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
21.11.2006 Avbrutits PR 118/2006 27
22.11.2006 Avslutats PR 119/2006 1 1, 2
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

12.12.2006