RP 168/2003 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om polisutbildning samt lagar om ändring av polisförvaltningslagen och av 7 § polislagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om polisutbildning

Stadfäst

04.02.2005

Ikraftträdande

15.05.2005

Författningssamlingen
68/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av polisförvaltningslagen

Stadfäst

04.02.2005

Ikraftträdande

15.05.2005

Författningssamlingen
69/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 7 § i polislagen

Stadfäst

04.02.2005

Ikraftträdande

15.05.2005

Författningssamlingen
70/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om polisutbildning

2. Lag om ändring av polisförvaltningslagen

3. Lag om ändring av 7 § polislagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Vihermaa

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

03.02.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.02.2004 Avslutats PR 4/2004
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 24/2004 rd
Klart

08.12.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 3 godkänns utan ändringar och att lagförslag 1 och 2 godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

08.12.2004

Plenarprotokoll
PR 135/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 09.12.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.12.2004 Avslutats PR 136/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.2004 Avslutats PR 138/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men det första lagförslaget bara om utskottets konstitutionella anmärkningar till 3 § 3 mom., 6 § 1 mom. 3 punkten och 19 § beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

30.12.2004

​​​​