Riksdagsärenden RP 168/2014

RP 168/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Beslut

1. Lag om ändring av 13 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Stadfäst

23.01.2015

Ikraftträdande

27.01.2015

Författningssamlingen
29/2015
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 13 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Lämnats till riksdagen

Datum

25.09.2014

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Huhtamäki

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

26.09.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
30.09.2014 Avslutats PR 89/2014 5
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 36/2014 rd
Klart

09.12.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget utan ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 42/2014 rd
Klart

25.11.2014

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.12.2014

Plenarprotokoll
PR 127/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.12.2014 Avslutats PR 128/2014 6
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.12.2014 Avslutats PR 130/2014 10
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.12.2014