RP 17/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 kap. 14 a § och 45 kap. strafflagen och till vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 2 kap. 14 a § och 45 kap. strafflagen

Stadfäst

16.06.2000

Ikraftträdande

01.01.2001

Författningssamlingen
559/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 2 § militära rättegångslagen

Stadfäst

16.06.2000

Ikraftträdande

01.01.2001

Författningssamlingen
560/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 50 a § värnpliktslagen

Stadfäst

16.06.2000

Ikraftträdande

01.01.2001

Författningssamlingen
561/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 2 kap. 14 a § och 45 kap. strafflagen

2. Lag om ändring av 2 § militära rättegångslagen

3. Lag om ändring av 50 a § värnpliktslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsdirektör Törnqvist

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

28.05.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.06.1999 Avslutats PR 28/1999
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet, som grundlagsutskottet och försvarsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 5/2000 rd
Klart

31.03.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget 1-3 godkänns med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 3/1999 rd
Klart

15.06.1999

Försvarsutskottets utlåtande
FsUU 3/1999 rd
Klart

16.09.1999

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.04.2000

Plenarprotokoll
PR 46/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 6.4.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.04.2000 Avförts PR 48/2000
07.04.2000 Avförts PR 49/2000
11.04.2000 Avslutats PR 50/2000
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.04.2000 Avslutats PR 54/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

66 § riksdagsordningen

Grundlagsutskottets utlåtande

Grundlagsutskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i den ordning som anges i 66 § riksdagsordningen.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

14.04.2000

​​​​