RP 170/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och utlänningslagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.07.2015

Författningssamlingen
673/2015
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av utlänningslagen

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.07.2015

Författningssamlingen
674/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

2. Lag om ändring av utlänningslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Kantola

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

26.09.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.09.2014 Avslutats PR 89/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 47/2014 rd
Klart

18.02.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 1 utan ändringar och godkänner lagförslag 2 enligt propositionen men 200 a § med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 47/2014 rd
Klart

28.11.2014

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 11/2014 rd
Klart

05.11.2014

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

20.02.2015

Plenarprotokoll
PR 158/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.2.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
24.02.2015 Avslutats PR 159/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.03.2015 Avbrutits PR 163/2014
06.03.2015 Avslutats PR 166/2014 4
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

30.04.2015

​​​​