Riksdagsärenden RP 172/2006

RP 172/2006 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om frivilligt försvar och vissa lagar som har samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om frivilligt försvar

Stadfäst

11.05.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
556/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om försvarsmakten

Beslut

Förkastats

3. Lag om ändring av 25 § i gränsbevakningslagen

Stadfäst

11.05.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
557/2007
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 3 § i lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor

Stadfäst

11.05.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
558/2007
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 3 och 5 § i lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen

Stadfäst

11.05.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
559/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av 45 a § i polislagen

Stadfäst

11.05.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
560/2007
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 1 § i lagen om olycksfall i militärtjänst

Stadfäst

11.05.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
561/2007
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 6 § i arbetarskyddslagen

Stadfäst

11.05.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
562/2007
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 45 kap. 27 § i strafflagen

Stadfäst

11.05.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
563/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

10. Lag om ändring av 1 § i lagen om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman

Stadfäst

11.05.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
564/2007
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om frivilligt försvar

2. Lag om ändring av lagen om försvarsmakten

3. Lag om ändring av 25 § i gränsbevakningslagen

4. Lag om ändring av 3 § i lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor

5. Lag om ändring av 3 och 5 § i lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen

6. Lag om ändring av 45 a § i polislagen

7. Lag om ändring av 1 § i lagen om olycksfall i militärtjänst

8. Lag om ändring av 6 § i arbetarskyddslagen

9. Lag om ändring av 45 kap. 27 § i strafflagen

10. Lag om ändring av 1 § i lagen om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman

Lämnats till riksdagen

Datum

06.10.2006

Ministerium

Försvarsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Kipinoinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

06.10.2006

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.10.2006 Avslutats PR 98/2006 3
Beslut

Ärendet remitterades till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Försvarsutskottet

Betänkande

Försvarsutskottets betänkande
FsUB 3/2006 rd
Klart

01.02.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 3, 4, 6-8 och 10 godkänns utan ändringar, att lagförslag 2 förkastas, att lagförslag 1, 5 och 9 godkänns med ändringar och att ett uttalande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 52/2006 rd
Klart

16.01.2007

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.02.2007

Plenarprotokoll
PR 152/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 08.02.2007.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.02.2007 Avbrutits PR 155/2006 3
09.02.2007 Avslutats PR 156/2006 2 8
Beslut

Lagförslagen 1 och 3-10 godkändes och det andra lagförslaget förkastades i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
13.02.2007 Avbrutits PR 158/2006 16
14.02.2007 Avslutats PR 159/2006 1 1-2
Beslut

Riksdagen godkände de i första behandlingen beslutade lagförslagen 1 och 3 - 10 och vidhöll sitt beslut från första behandlingen att det andra lagförslaget förkastas.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1 bara om utskottets konstitutionella anmärkning mot dess 30 § 3 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

23.04.2007

​​​​​​​