Riksdagsärenden RP 173/2002

RP 173/2002 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och 32 kap. 1 § strafflagen

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt

Stadfäst

16.05.2003

Ikraftträdande

01.06.2003

Författningssamlingen
365/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 32 kap. 1 § strafflagen

Beslut

Förkastats

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt

2. Lag om ändring av 32 kap. 1 § strafflagen

Lämnats till riksdagen

Datum

11.10.2002

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Hakonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

11.10.2002

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.10.2002 Avslutats PR 117/2002 2
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 16/2002 rd
Klart

21.01.2003

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det andra lagförslaget förkastas och att det första lagförslaget godkänns med ändringar .

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 58/2002 rd
Klart

17.12.2002

Lagutskottets utlåtande
LaUU 24/2002 rd
Klart

21.11.2002

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

22.01.2003

Plenarprotokoll
PR 185/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 23.01.2003.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
23.01.2003 Avslutats PR 187/2002 1
Beslut

Det första lagförslaget godkändes och det andra lagförslaget förkastades i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
28.01.2003 Avslutats PR 189/2002 6
Beslut

Riksdagen godkände det första lagförslaget från första behandlingen och vidhöll sitt beslut från första behandlingen att det andra lagförslaget förkastas.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordnig.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

12.03.2003

Referenser till EU-dokument

​​​​​​​