RP 174/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om publicering av författningar och fördrag

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om Finlands författningssamling

Stadfäst

25.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
188/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ministeriernas och andra statliga myndigheters föreskriftssamlingar

Stadfäst

25.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
189/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 12 § lagen om användning av samiska hos myndigheter

Stadfäst

25.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
190/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av 2 a § lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen

Stadfäst

25.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
191/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av 3 § lagen om finansinspektionen

Stadfäst

25.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
192/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om Finlands författningssamling

2. Lag om ministeriernas och andra statliga myndigheters föreskriftssamlingar

3. Lag om ändring av 12 § lagen om användning av samiska hos myndigheter

4. Lag om ändring av 2 a § lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen

5. Lag om ändring av 3 § lagen om finansinspektionen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsdirektör Niemivuo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

09.12.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.1999 Avslutats PR 126/1999
Beslut

Ärendet remitterades till grundlagsutskottet, som lagutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

22

Utskottsbehandling

Grundlagsutskottet

Betänkande

Grundlagsutskottets betänkande
GrUB 1/2000 rd
Klart

11.02.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 1-5 i övrigt godkänns i enlighet med propositionen utom att ikraftträdelsbestämmelserna godkänns med ändringar och att tre uttalanden godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.02.2000

Plenarprotokoll
PR 6/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 15.2.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.02.2000 Avslutats PR 8/2000
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.02.2000 Avslutats PR 9/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.02.2000 Avslutats PR 16/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

18.02.2000

​​​​