Riksdagsärenden RP 174/2010

RP 174/2010 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om sjöarbetsavtal och vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om sjöarbetsavtal

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.08.2011

Författningssamlingen
756/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 1 och 5 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.08.2011

Författningssamlingen
757/2011
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 37 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.08.2011

Författningssamlingen
758/2011
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av sjömansservicelagen

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.08.2011

Författningssamlingen
759/2011
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 2 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.08.2011

Författningssamlingen
760/2011
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 5 § i lagen om alterneringsledighet

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.08.2011

Författningssamlingen
761/2011
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.08.2011

Författningssamlingen
762/2011
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 1 kap. 7 § och 11 kap. 7 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.08.2011

Författningssamlingen
763/2011
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.08.2011

Författningssamlingen
764/2011
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.08.2011

Författningssamlingen
765/2011
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 9 kap. 4 och 5 § i sjukförsäkringslagen

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.08.2011

Författningssamlingen
766/2011
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av 6 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.08.2011

Författningssamlingen
767/2011
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av 15 kap. 4 § i sjölagen

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.08.2011

Författningssamlingen
768/2011
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av 10 § i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.08.2011

Författningssamlingen
769/2011
Beslut

Godkänts

15. Lag om ändring av 6 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.08.2011

Författningssamlingen
770/2011
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av 1 § i lagen om ordningsvakter

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.08.2011

Författningssamlingen
771/2011
Beslut

Godkänts

17. Lag om ändring av 74 och 75 § i inkomstskattelagen

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.08.2011

Författningssamlingen
772/2011
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sjöarbetsavtal

2. Lag om ändring av 1 och 5 § i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan

3. Lag om ändring av 37 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

4. Lag om ändring av sjömansservicelagen

5. Lag om ändring av 2 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft

6. Lag om ändring av 5 § i lagen om alterneringsledighet

7. Lag om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän

8. Lag om ändring av 1 kap. 7 § och 11 kap. 7 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice

9. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

10. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

11. Lag om ändring av 9 kap. 4 och 5 § i sjukförsäkringslagen

12. Lag om ändring av 6 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

13. Lag om ändring av 15 kap. 4 § i sjölagen

14. Lag om ändring av 10 § i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet

15. Lag om ändring av 6 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

16. Lag om ändring av 1 § i lagen om ordningsvakter

17. Lag om ändring av 74 och 75 § i inkomstskattelagen

Lämnats till riksdagen

Datum

01.10.2010

Ministerium

Arbets- och näringsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Siitonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

01.10.2010

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
05.10.2010 Avslutats PR 94/2010 18
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 15/2010 rd
Klart

28.01.2011

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2-17 utan ändringar och godkänner lagförslag 1 med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 43/2010 rd
Klart

25.11.2010

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

01.02.2011

Plenarprotokoll
PR 147/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.2.2011.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
02.02.2011 Avslutats PR 148/2010 4
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.02.2011 Avslutats PR 152/2010 13
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1 bara om utskottets konstitutionella anmärkningar mot 4 kap. 7 § 2 mom. och 13 kap. 16 § och 19 § 3 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

27.05.2011