RP 174/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om brottsbekämpning inom Tullen

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
623/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av tullagen

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
624/2015
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 5 kap. 1 § i polislagen

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
652/2015
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av gränsbevakningslagen

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
626/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av lagen om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
627/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av 10 kap. i tvångsmedelslagen

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
628/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

7. Lag om ändring av 2 kap. 1 § och 11 kap. 8 § i förundersökningslagen

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
629/2015
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 12 § i utlänningslagen

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
630/2015
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
631/2015
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 36 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Beslut

Förkastats

11. Lag om ändring av 16 kap. i strafflagen

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
632/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

12. Lag om ändring av 12 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
633/2015
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av 3 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
634/2015
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av 4 och 103 § i punktskattelagen

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
635/2015
Beslut

Godkänts

15. Lag om ändring av 6 § i lagen om stämningsmän

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
636/2015
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av 3 kap. 70 § i utsökningsbalken

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
637/2015
Beslut

Godkänts

17. Lag om upphävande av lagen om ändring av 46 och 47 § i tullagen

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
638/2015
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om brottsbekämpning inom Tullen

2. Lag om ändring av tullagen

3. Lag om ändring av 5 kap. 1 § i polislagen

4. Lag om ändring av gränsbevakningslagen

5. Lag om ändring av lagen om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet

6. Lag om ändring av tvångsmedelslagen

7. Lag om ändring av 2 kap. 1 § och 11 kap. 8 § i förundersökningslagen

8. Lag om ändring av 12 § i utlänningslagen

9. Lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen

10. Lag om ändring av 36 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

11. Lag om ändring av 16 kap. i strafflagen

12. Lag om ändring av 12 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar

13. Lag om ändring av 3 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet

14. Lag om ändring av 4 och 103 § i punktskattelagen

15. Lag om ändring av 6 § i lagen om stämningsmän

16. Lag om ändring av 3 kap. 70 § i utsökningsbalken

17. Lag om upphävande av lagen om ändring av 46 och 47 § i tullagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Lumme

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

26.09.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.09.2014 Avförts PR 89/2014
02.10.2014 Avslutats PR 91/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 53/2014 rd
Klart

03.03.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2, 3, 7-9 och 12-17 utan ändringar, godkänner lagförslag 1, 4-6 och 11 med ändringar och förkastar lagförslag 10.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 49/2014 rd
Klart

04.12.2014

Lagutskottets utlåtande
LaUU 18/2014 rd
Klart

14.11.2014

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.03.2015

Plenarprotokoll
PR 163/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.03.2015 Avslutats PR 164/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1-9 och 11-17 enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 10 förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.03.2015 Avslutats PR 169/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

18

Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1-9 och 11-17 utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 10 förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1 bara om utskottets konstitutionella anmärkning till 3 kap. 53 § beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

30.04.2015

​​​​