RP 175/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om justitiekanslern i statsrådet och vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om justitiekanslern i statsrådet

Stadfäst

25.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
193/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 1 § lagen om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman

Stadfäst

25.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
194/2000
Beslut

Godkänts

3. Lag om upphävande av 7 kap. 1 § 1 mom. tvångsmedelslagen

Stadfäst

25.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
195/2000
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om justitiekanslern i statsrådet

2. Lag om ändring av 1 § lagen om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman

3. Lag om upphävande av 7 kap. 1 § 1 mom. tvångsmedelslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsdirektör Niemivuo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

09.12.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.1999 Avslutats PR 126/1999
Beslut

Ärendet remitterades till grundlagsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

23

Utskottsbehandling

Grundlagsutskottet

Betänkande

Grundlagsutskottets betänkande
GrUB 6/2000 rd
Klart

17.02.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog, att det andra och det tredje lagförslaget godkänns utan ändringar och att det första lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.02.2000

Plenarprotokoll
PR 12/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till följande plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.02.2000 Avslutats PR 13/2000
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.02.2000 Avförts PR 14/2000
18.02.2000 Avslutats PR 16/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.02.2000 Avslutats PR 17/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

21.02.2000

​​​​