RP 175/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 1997 års ändringsprotokoll till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringsprotokollet och om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1997 års ändringsprotokoll till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg

Stadfäst

18.03.2005

Ikraftträdande

19.05.2005

Författningssamlingen
236/2005
Fördragsserien
32/2005
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg

Stadfäst

18.03.2005

Ikraftträdande

19.05.2005

Författningssamlingen
238/2005
Fördragsserien
34/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

Genomförande av internationella avtal

1. 1997 års ändringsprotokoll till 1973 års konvention till förhindrande av förorening från fartyg, ändrad genom därtill hörande protokoll av år 1978

Förordningen träder i kraft

19.05.2005

Författningssamlingen
237/2005
Fördragsserien
33/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1997 års ändringsprotokoll till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg

2. Lag om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg

Internationella avtal i propositionen

1. 1997 års ändringsprotokoll till 1973 års konvention till förhindrande av förorening från fartyg, ändrad genom därtill hörande protokoll av år 1978

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Mäkelä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.09.2004 Avslutats PR 94/2004
Beslut

Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet och miljöutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kommunikationsutskottet

Betänkande

Kommunikationsutskottets betänkande
KoUB 3/2005 rd
Klart

17.02.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner det i London den 26 september 1997 avslutade ändringsprotokollet till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg till den del protokollet hör till Finlands behörighet, att det första lagförslaget godkänns utan ändringar och att det andra lagförslaget godkänns med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 48/2004 rd
Klart

08.12.2004

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 27/2004 rd
Klart

28.10.2004

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

18.02.2005

Plenarprotokoll
PR 12/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 22.02.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.02.2005 Avslutats PR 13/2005
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.02.2005 Avslutats PR 16/2005
Beslut

Riksdagen godkände avtalet och lagförslagen från första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att riksdagens samtycke behövs för det i London den 26 september 1997 upprättade ändringsprotokollet till protokollet till Marpolkonventionen till den del protokollet ingår i Finlands behörighet, att beslut om detta fattas med enkel majoritet och att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men det andra lagförslaget bara om utskottets konstitutionella anmärkning om dess 3 § 1 mom. blir behörigen beaktad.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.03.2005

​​​​