Riksdagsärenden RP 175/2014

RP 175/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och vissa lagar i samband med den samt om godkännande av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden samt till lag om genomförande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1194/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om myndigheten för finansiell stabilitet

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1195/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om godkännande av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden samt med förslag till lag om genomförande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Stadfäst

19.12.2014

Författningssamlingen
1196/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1197/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1198/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av kreditinstitutslagen

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1199/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

7. Lag om ändring av lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1200/2014
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av lagen om investeringstjänster

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1201/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

9. Lag om upphävande av lagen om statens säkerhetsfond

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1202/2014
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av lagen om Finlands Bank

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1203/2014
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 21 och 24 f § i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1204/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

12. Lag om ändring av 30 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1205/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

13. Lag om ändring av 118 § i sparbankslagen

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1206/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

14. Lag om ändring av lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1207/2014
Beslut

Godkänts

15. Lag om ändring av lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1208/2014
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av 11 kap. i värdepappersmarknadslagen

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1209/2014
Beslut

Godkänts

17. Lag om upphävande av lagen om tillfällig bankskatt

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1210/2014
Beslut

Godkänts

18. Lag om ändring av 2 § i lagen om företagssanering

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1211/2014
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Avtal om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden

Beslut

Godkänts

2. En förklaring där det betonas att avtalet om den gemensamma resolutionsfonden och EU:s resolutionsförordning ska tolkas så att de för medlemsstaterna inte innebär solidariskt ansvar, inte leder till ändring av ESM-avtalet och i synnerhet inte till förpliktelser att använda offentliga medel på ett sätt som begränsar de avtalsslutande parternas budgetsuveränitet eller fiskaliska ansvar

Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag

2. Lag om myndigheten för finansiell stabilitet

3. Lag om godkännande av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden samt med förslag till lag om genomförande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

4. Lag om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet

5. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

6. Lag om ändring av kreditinstitutslagen

7. Lag om ändring av lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker

8. Lag om ändring av lagen om investeringstjänster

9. Lag om upphävande av lagen om statens säkerhetsfond

10. Lag om ändring av lagen om Finlands Bank

11. Lag om ändring av 21 och 24 f § i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform

12. Lag om ändring av 30 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform

13. Lag om ändring av 118 § i sparbankslagen

14. Lag om ändring av lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet

15. Lag om ändring av lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet

16. Lag om ändring av 11 kap. i värdepappersmarknadslagen

17. Lag om upphävande av lagen om tillfällig bankskatt

18. Lag om ändring av 2 § i lagen om företagssanering

Internationella avtal i propositionen

1. Avtal om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden

2. En förklaring där det betonas att avtalet om den gemensamma resolutionsfonden och EU:s resolutionsförordning ska tolkas så att de för medlemsstaterna inte innebär solidariskt ansvar, inte leder till ändring av ESM-avtalet och i synnerhet inte till förpliktelser att använda offentliga medel på ett sätt som begränsar de avtalsslutande parternas budgetsuveränitet eller fiskaliska ansvar

Lämnats till riksdagen

Datum

25.09.2014

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Taipale

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

26.09.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
30.09.2014 Avförts PR 89/2014 12
01.10.2014 Avslutats PR 90/2014 6
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 20/2014 rd
Klart

20.11.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner det avtal som avses i propositionen, godkänner den förklaring som avses i propositionen, godkänner lagförslag 7, 9, 10 och 14-18 utan ändringar och godkänner lagförslag 1-6, 8 och 11-13 med ändrngar.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 35/2014 rd
Klart

07.11.2014

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

25.11.2014

Plenarprotokoll
PR 118/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
26.11.2014 Avslutats PR 119/2014 8
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
02.12.2014 Avbrutits PR 122/2014 22
05.12.2014 Avslutats PR 125/2014 3 8-10
Beslut

Riksdagen godkände avtalet och utfärdandet av förklaringen. Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att riksdagens samtycke behövs för att godkänna det avtal som avses i propositionen och för att avge en förklaring enligt propositionen, att beslut om detta ska fattas med enkel majoritet, att lagförslag 1 och 3-18 kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning och att lagförslag 2 ska behandlas i den ordning som föreskrivs i 87 § i grund lagen.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

15.12.2014

Referenser till EU-dokument