RP 176/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning gällande en nivåförhöjning av folkpensionen

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 24 och 42 b § i folkpensionslagen

Stadfäst

26.11.2004

Ikraftträdande

01.03.2005

Författningssamlingen
1023/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 15 a § i familjepensionslagen

Stadfäst

26.11.2004

Ikraftträdande

01.03.2005

Författningssamlingen
1024/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 6 § i lagen om särskilt stöd till invandrare

Stadfäst

26.11.2004

Ikraftträdande

01.03.2005

Författningssamlingen
1025/2004
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 19 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Stadfäst

26.11.2004

Ikraftträdande

01.03.2005

Författningssamlingen
1026/2004
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 16 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

Stadfäst

26.11.2004

Ikraftträdande

01.03.2005

Författningssamlingen
1027/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 24 och 42 b § i folkpensionslagen

2. Lag om ändring av 15 a § i familjepensionslagen

3. Lag om ändring av 6 § i lagen om särskilt stöd till invandrare

4. Lag om ändring av 19 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

5. Lag om ändring av 16 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Rossi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.09.2004 Bordlagts PR 94/2004
29.09.2004 Avslutats PR 98/2004
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 23/2004 rd
Klart

22.10.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 3-5 godkänns utan ändringar, att lagförslagen 1 och 2 godkänns utan ändringar utom ikraftträdandebestämmelserna med ändringar, att lagmotionerna LM 47/2003 rd, LM 63/2003 rd och LM 101/2004 rd förkastas.

Reservationer

I betänkandet ingår 3 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

26.10.2004

Plenarprotokoll
PR 113/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 28.10.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.10.2004 Avbrutits PR 115/2004
29.10.2004 Avslutats PR 116/2004 1-12
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.11.2004 Avbrutits PR 118/2004
11.11.2004 Avslutats PR 119/2004 1
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

18.11.2004

Andra samtidigt behandlade ärenden