Riksdagsärenden RP 176/2014

RP 176/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 § i inkomstskattelagen och 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av 20 § i inkomstskattelagen

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1404/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1405/2014
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 20 § i inkomstskattelagen

2. Lag om ändring av 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Lämnats till riksdagen

Datum

25.09.2014

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Expert Järvinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

26.09.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
30.09.2014 Avförts PR 89/2014 13
01.10.2014 Avslutats PR 90/2014 7
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 33/2014 rd
Klart

03.12.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2 utan ändringar, godkänner lagförslag 1 med ändringar och förkastar lagmotion LM 55/2013 rd.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

04.12.2014

Plenarprotokoll
PR 124/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.12.2014 Avslutats PR 126/2014 36
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.12.2014 Avslutats PR 130/2014 5
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.12.2014

Andra samtidigt behandlade ärenden