Riksdagsärenden RP 177/2007

RP 177/2007 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om frontmannapension, lagen om betalning av fronttillägg utomlands, 61 § i lagen om pension för lantbruksföretagare och 17 § i folkpensionslagen

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om frontmannapension

Stadfäst

28.03.2008

Ikraftträdande

01.04.2008

Författningssamlingen
169/2008
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om betalning av fronttillägg utomlands

Stadfäst

28.03.2008

Ikraftträdande

01.04.2008

Författningssamlingen
170/2008
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 61 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

28.03.2008

Ikraftträdande

01.04.2008

Författningssamlingen
171/2008
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 17 § i folkpensionslagen

Stadfäst

28.03.2008

Ikraftträdande

01.04.2008

Författningssamlingen
172/2008
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om frontmannapension

2. Lag om ändring av lagen om betalning av fronttillägg utomlands

3. Lag om ändring av 61 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

4. Lag om ändring av 17 § i folkpensionslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

18.01.2008

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Rossi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.02.2008

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
06.02.2008 Avslutats PR 3/2008 15
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 2/2008 rd
Klart

19.02.2008

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

20.02.2008

Plenarprotokoll
PR 11/2008 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 21.02.2008.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
21.02.2008 Avslutats PR 12/2008 2
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
26.02.2008 Avslutats PR 14/2008 3
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

06.03.2008