Riksdagsärenden RP 177/2014

RP 177/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare och till lagar om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd och av 1 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1360/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1361/2014
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 1 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1362/2014
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare

2. Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd

3. Lag om ändring av 1 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Lämnats till riksdagen

Datum

25.09.2014

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Virta

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

26.09.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
30.09.2014 Avförts PR 89/2014 14
01.10.2014 Avslutats PR 90/2014 8
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 25/2014 rd
Klart

04.12.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2 och 3 utan ändringar och godkänner lagförslag 1 enligt propositionen men 5 § med ändringar och godkänner ett uttalande.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.12.2014

Plenarprotokoll
PR 125/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.12.2014 Avslutats PR 126/2014 46
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.12.2014 Avbrutits PR 130/2014 17
16.12.2014 Avslutats PR 131/2014 3 10
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.12.2014