Riksdagsärenden RP 178/2009

RP 178/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice och vissa andra lagar

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1198/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1199/2009
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1200/2009
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1201/2009
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 61 a § i lagen om olycksfallsförsäkring

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1202/2009
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1203/2009
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 34 och 70 § i folkpensionslagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1204/2009
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1205/2009
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 2 och 70 § i lagen om pension för företagare

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1206/2009
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 28 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1207/2009
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 93 § i inkomstskattelagen

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1208/2009
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av lagen om statens pensioner

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1209/2009
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1210/2009
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

2. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

3. Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

4. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

5. Lag om ändring av 61 a § i lagen om olycksfallsförsäkring

6. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

7. Lag om ändring av 34 och 70 § i folkpensionslagen

8. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

9. Lag om ändring av 2 och 70 § i lagen om pension för företagare

10. Lag om ändring av 28 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

11. Lag om ändring av 93 § i inkomstskattelagen

12. Lag om ändring av lagen om statens pensioner

13. Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

Lämnats till riksdagen

Datum

02.10.2009

Ministerium

Arbets- och näringsministeriet

Föredragande

Överinspektör Meling

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

06.10.2009

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
06.10.2009 Avslutats PR 87/2009 11
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 11/2009 rd
Klart

27.11.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2-13 godkänns utan ändringar och att lagförslag 1 godkänns med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 27/2009 rd
Klart

04.11.2009

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 20/2009 rd
Klart

20.11.2009

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

30.11.2009

Plenarprotokoll
PR 115/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
01.12.2009 Avbrutits PR 116/2009 12
02.12.2009 Avslutats PR 117/2009 3 11-13
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
07.12.2009 Avbrutits PR 120/2009 35
08.12.2009 Avslutats PR 121/2009 9 11,12
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

15.12.2009

​​​​​​​