Riksdagsärenden RP 178/2014

RP 178/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om systemet med Flegtlicenser

Beslut

1. Lag om systemet med Flegtlicenser

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1425/2014
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om systemet med Flegtlicenser

Lämnats till riksdagen

Datum

02.10.2014

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Kemppainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

03.10.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.10.2014 Avslutats PR 94/2014 4
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 23/2014 rd
Klart

03.12.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

04.12.2014

Plenarprotokoll
PR 124/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.12.2014 Avslutats PR 126/2014 44
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.12.2014 Avslutats PR 130/2014 15
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.12.2014