RP 179/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1188/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1189/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1190/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av 15 § i lagen om alterneringsledighet

Stadfäst

22.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1191/2009
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

2. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

3. Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

4. Lag om ändring av 15 § i lagen om alterneringsledighet

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Salo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

06.10.2009

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.10.2009 Avslutats PR 87/2009
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 50/2009 rd
Klart

27.11.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 4 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1 godkänns med ändringar, att lagförslag 2 och 3 godkänns enligt propositionen utom ikraftträdandebestämmelserna som godkänns med ändringar och att lagmotionerna LM 86/2007 rd, LM 36/2008 rd, LM 83/2008 rd, LM 89/2008 rd, LM 119/2008 rd och LM 103/2009 rd förkastas.

Reservationer

I betänkandet ingår 3 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

30.11.2009

Plenarprotokoll
PR 115/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.12.2009 Avbrutits PR 116/2009
02.12.2009 Avslutats PR 117/2009 2-10
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.2009 Avbrutits PR 120/2009
08.12.2009 Avslutats PR 121/2009 9
???istuntopoytakirjan_sivu???

29

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.12.2009

​​​​