RP 18/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om identitetskort och till lag om ändring av 23 § befolkningsdatalagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om identitetskort

Stadfäst

28.07.1999

Ikraftträdande

01.12.1999

Författningssamlingen
829/1999
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 23 § befolkningsdatalagen

Stadfäst

28.07.1999

Ikraftträdande

01.12.1999

Författningssamlingen
830/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om identitetskort

2. Lag om ändring av 23 § befolkningsdatalagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Överdirektör Kilpi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

28.05.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.06.1999 Avslutats PR 28/1999
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Utskottsbehandling

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 2/1999 rd
Klart

11.06.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar och att två uttalanden godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.06.1999

Plenarprotokoll
PR 35/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 15.6.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.1999 Avslutats PR 36/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.06.1999 Avslutats PR 37/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.06.1999 Avslutats PR 40/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

18.06.1999

​​​​