Riksdagsärenden RP 18/2013

RP 18/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen och strålskyddslagen

Beslut

1. Lag om ändring av kärnenergilagen

Stadfäst

28.06.2013

Ikraftträdande

01.08.2013

Författningssamlingen
499/2013
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av strålskyddslagen

Stadfäst

28.06.2013

Ikraftträdande

01.08.2013

Författningssamlingen
500/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av kärnenergilagen

2. Lag om ändring av strålskyddslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

14.03.2013

Ministerium

Arbets- och näringsministeriet

Föredragande

Överinspektör Melkas

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

15.03.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
19.03.2013 Avslutats PR 26/2013 3
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 10/2013 rd
Klart

26.04.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen utan ändringar.

Utlåtanden

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 6/2013 rd
Klart

12.04.2013

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.05.2013

Plenarprotokoll
PR 47/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.5.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
03.05.2013 Avslutats PR 48/2013 3
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.05.2013 Avslutats PR 50/2013 7
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

15.05.2013

​​​​​​​