RP 180/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommunens fastighetsingenjör

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om kommunens fastighetsingenjör

Stadfäst

17.03.2000

Ikraftträdande

01.04.2000

Författningssamlingen
299/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om kommunens fastighetsingenjör

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Solonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

09.12.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.1999 Avslutats PR 126/1999
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

28

Utskottsbehandling

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 1/2000 rd
Klart

17.02.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.02.2000

Plenarprotokoll
PR 12/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till följande plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.02.2000 Avslutats PR 13/2000
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.02.2000 Avförts PR 14/2000
18.02.2000 Avslutats PR 16/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.02.2000 Avslutats PR 17/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

21.02.2000

​​​​