Riksdagsärenden RP 180/2009

RP 180/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning samt 54 a och 54 e § i läkemedelslagen

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning

Stadfäst

20.08.2010

Ikraftträdande

01.10.2010

Författningssamlingen
698/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 54 a och 54 e § i läkemedelslagen

Stadfäst

20.08.2010

Ikraftträdande

01.10.2010

Författningssamlingen
699/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning

2. Lag om ändring av 54 a och 54 e § i läkemedelslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

02.10.2009

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Tuominen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

06.10.2009

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
06.10.2009 Avslutats PR 87/2009 13
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 14/2010 rd
Klart

09.06.2010

Förslag till beslut

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner lagförslagen med ändringar och förkastar lagmotionerna LM 111/2008 rd, LM 115/2008 rd och LM 133/2008 rd.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 21/2010 rd
Klart

05.05.2010

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.06.2010

Plenarprotokoll
PR 64/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2010.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.06.2010 Avslutats PR 65/2010 21
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.06.2010 Avförts PR 68/2010 3
21.06.2010 Avslutats PR 69/2010 16
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, om utskottets konstitutionella anmärkningar till 8 a § 4 mom. och 12 § 1 mom. 6 punkten i lagförslag 1 beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

30.06.2010

Andra samtidigt behandlade ärenden