RP 181/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om specialiserad sjukvård och lagen om patientens ställning och rättigheter

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

Stadfäst

30.06.2000

Ikraftträdande

01.08.2000

Författningssamlingen
652/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter

Stadfäst

30.06.2000

Ikraftträdande

01.08.2000

Författningssamlingen
653/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

2. Lag om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Myllynpää

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

09.12.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.1999 Avslutats PR 126/1999
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

29

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 15/2000 rd
Klart

06.06.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen i övrigt godkänns utan ändringar men 10 b § i det första lagförslaget och 5, 12 och 13 § i det andra lagförslaget med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.06.2000

Plenarprotokoll
PR 81/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 8.6.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.06.2000 Avslutats PR 83/2000
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.06.2000 Avslutats PR 85/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

66 § riksdagsordningen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, om utskottets konstitutionella anmärkningar beträffande 10 b § 1 mom. i det första lagförslaget och 12 § i det andra blir behörigen beaktade.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

12.06.2000

​​​​