RP 181/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 30 § i lagen om statsandelar till kommunerna, 18 och 45 b § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt lagen om fritt bildningsarbete

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 30 § i lagen om statsandelar till kommunerna

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1289/2004
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 18 och 45 b § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1290/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1291/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1292/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 30 § i lagen om statsandelar till kommunerna

2. Lag om ändring av 18 och 45 b § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

3. Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

4. Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Överdirektör Sevón

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

01.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.10.2004 Avbrutits PR 101/2004
06.10.2004 Avslutats PR 102/2004 1
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som kulturutskottet och social- och hälsovårdsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 23/2004 rd
Klart

03.12.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 1 godkänns utan ändringar, att lagförslagen 2-4 godkänns med ändringar och att lagförslagen i lagmotion LM 122/2004 rd förkastas.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 17/2004 rd
Klart

11.11.2004

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 15/2004 rd
Klart

21.10.2004

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 3 avvikande meningar

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.12.2004

Plenarprotokoll
PR 134/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 08.12.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.12.2004 Avbrutits PR 135/2004
09.12.2004 Avslutats PR 136/2004 5-7
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.2004 Avbrutits PR 138/2004
14.12.2004 Avslutats PR 139/2004 5
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

21.12.2004

Andra samtidigt behandlade ärenden