Riksdagsärenden RP 181/2009

RP 181/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om försäkringsföreningar, lagen om sjömanspensioner och lagen om pension för lantbruksföretagare

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

Stadfäst

29.12.2009

Ikraftträdande

30.12.2009

Författningssamlingen
1231/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

29.12.2009

Ikraftträdande

30.12.2009

Författningssamlingen
1232/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

29.12.2009

Ikraftträdande

30.12.2009

Författningssamlingen
1233/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

2. Lag om pension för lantbruksföretagare

3. Lag om sjömanspensioner

Lämnats till riksdagen

Datum

02.10.2009

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Turunen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

06.10.2009

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
06.10.2009 Avslutats PR 87/2009 14
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 26/2009 rd
Klart

01.12.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns enligt propositionen men ikraftträdandebestämmelsen i lagförslag 1, 128 a § och ikraftträdandebestämmelsen i lagförslag 2 samt 197 § i lagförslag 3 med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.12.2009

Plenarprotokoll
PR 117/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
03.12.2009 Avslutats PR 118/2009 10
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
07.12.2009 Avslutats PR 120/2009 33
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

18.12.2009