Riksdagsärenden RP 182/2014

RP 182/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till energieffektivitetslag och till vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Energieffektivitetslag

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1429/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av elmarknadslagen

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1430/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av naturgasmarknadslagen

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1431/2014
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 6 och 10 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1432/2014
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Energieffektivitetslag

2. Lag om ändring av elmarknadslagen

3. Lag om ändring av naturgasmarknadslagen

4. Lag om ändring av 6 och 10 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

Lämnats till riksdagen

Datum

09.10.2014

Ministerium

Arbets- och näringsministeriet

Föredragande

Industrirådet Ritonummi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

10.10.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
14.10.2014 Avslutats PR 97/2014 3
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 23/2014 rd
Klart

04.12.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 3 och 4 utan ändringar och godkänner lagförslag 1 och 2 med ändringar.

Utlåtanden

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 22/2014 rd
Klart

14.11.2014

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.12.2014

Plenarprotokoll
PR 125/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.12.2014 Avslutats PR 126/2014 53
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.12.2014 Avslutats PR 130/2014 28
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

22.12.2014

Referenser till EU-dokument

​​​​​​​