RP 183/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa

Stadfäst

28.01.2005

Ikraftträdande

01.05.2005

Författningssamlingen
39/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av inkomstskattelagen

Stadfäst

28.01.2005

Ikraftträdande

01.05.2005

Författningssamlingen
40/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa

2. Lag om ändring av inkomstskattelagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Biträdande avdelningschef Haikarainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

01.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.10.2004 Avslutats PR 101/2004
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 27/2004 rd
Klart

11.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns i enlighet med regeringens proposition men 1, 6 och 18 § i lagförslag 1 med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

16.11.2004

Plenarprotokoll
PR 121/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 17.11.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.11.2004 Avbrutits PR 122/2004
18.11.2004 Avslutats PR 123/2004 12
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.11.2004 Avbrutits PR 125/2004
24.11.2004 Avslutats PR 126/2004 2
???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

28.12.2004