RP 185/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 6 kap. i arbetsavtalslagen

Stadfäst

26.11.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1030/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av arbetsavtalslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbetsministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Kröger

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

01.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.10.2004 Avslutats PR 101/2004
Beslut

Ärendet remitterades till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 13/2004 rd
Klart

27.10.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

29.10.2004

Plenarprotokoll
PR 116/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 09.11.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.2004 Avslutats PR 117/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.11.2004 Avslutats PR 120/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.11.2004