RP 185/2010 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration och ändring av vissa lagar som har samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om främjande av integration

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.09.2011

Författningssamlingen
1386/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftservice

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.09.2011

Författningssamlingen
1387/2010
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.09.2011

Författningssamlingen
1388/2010
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 3 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.09.2011

Författningssamlingen
1389/2010
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 5 c § och 10 § i lagen om utkomststöd

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.09.2011

Författningssamlingen
1390/2010
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 25 § i barnskyddslagen

Stadfäst

30.12.2010

Ikraftträdande

01.09.2011

Författningssamlingen
1391/2010
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om främjande av integration

2. Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftservice

3. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

4. Lag om ändring av 3 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

5. Lag om ändring av 5 c § och 10 § i lagen om utkomststöd

6. Lag om ändring av 25 § i barnskyddslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Eskola

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

15.10.2010

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.10.2010 Avslutats PR 102/2010
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, kulturutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 26/2010 rd
Klart

30.11.2010

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2-6 utan ändringar, godkänner lagförslag 1 med ändringar och godkänner 4 uttalanden.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 42/2010 rd
Klart

19.11.2010

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 16/2010 rd
Klart

19.11.2010

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 17/2010 rd
Klart

11.11.2010

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.12.2010

Plenarprotokoll
PR 124/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2010.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.12.2010 Avslutats PR 125/2010
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.2010 Avbrutits PR 126/2010
08.12.2010 Avslutats PR 127/2010 1,2
???istuntopoytakirjan_sivu???

22

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning bara om utskottets konstitutionella anmärkningar till 87 § 1 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

22.12.2010