RP 186/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av beredskapslagen, lagen om försvarstillstånd och lagen om räddningsväsendet

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av beredskapslagen

Stadfäst

25.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
198/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om försvarstillstånd

Stadfäst

25.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
199/2000
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om räddningsväsendet

Stadfäst

25.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
200/2000
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av beredskapslagen

2. Lag om ändring av lagen om försvarstillstånd

3. Lag om ändring av lagen om räddningsväsendet

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsdirektör Niemivuo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.02.2000

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.02.2000 Avslutats PR 3/2000
Beslut

Ärendet remitterades till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Utskottsbehandling

Försvarsutskottet

Betänkande

Försvarsutskottets betänkande
FsUB 1/2000 rd
Klart

17.02.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog, att det andra och tredje lagförslaget godkänns utan ändringar, att det första lagförslaget i övrigt godkänns i enlighet med regeringens proposition men 1 § 1 mom. och 9 § med ändringar och att det första lagförslaget behandlas i den ordning som föreskrivs i 67 § 2 mom. riksdagsordningen.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.02.2000

Plenarprotokoll
PR 12/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till följande plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.02.2000 Avslutats PR 13/2000
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.02.2000 Avförts PR 14/2000
18.02.2000 Avslutats PR 16/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.02.2000 Avslutats PR 17/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

Lagförslag 1 Riksdagsordningen 67 §, Lagförslag 2-3 Riksdagsordningen 66 §

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att det 2:a och 3:e lagförslaget kan behandlas i den ordning som föreskrivs i 66 § riksdagsordningen och att det 1:a lagförslaget bör behandlas i den ordning som föreskrivs i 67 § riksdagsordningen, samt att om den första behandlingen av lagförslagen inleds efter det att Finlands grundlag har trätt i kraft, skall det 2:a och 3:e lagförslaget behandlas i den ordning som föreskrivs i 72 § grundlagen och det 1:a lagförslaget i den ordning som föreskrivs i 73 § grundlagen

Lagstiftningsordning

Lagförslag 1 Riksdagsordningen 67 § 2 mom. Lagförslag 2-3 Riksdagsordningen 66 §

Riksdagens svar till regeringen

Datum

21.02.2000

​​​​