RP 186/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar och till vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.03.2005

Författningssamlingen
1153/2004
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 119 och 125 § i äktenskapslagen

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.03.2005

Författningssamlingen
1154/2004
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.03.2005

Författningssamlingen
1155/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av 33 § i lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.03.2005

Författningssamlingen
1156/2004
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 8 § i lagen om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.03.2005

Författningssamlingen
1157/2004
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 45 § i barnskyddslagen

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.03.2005

Författningssamlingen
1158/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

2. Lag om ändring av 119 och 125 § i äktenskapslagen

3. Lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt

4. Lag om ändring av 33 § i lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt

5. Lag om ändring av 8 § i lagen om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk

6. Lag om ändring av 45 § i barnskyddslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Helin

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.10.2004 Avslutats PR 106/2004
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 10/2004 rd
Klart

26.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns enligt propositionen men 8 § i lagförslag 3 med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

26.11.2004

Plenarprotokoll
PR 128/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 30.11.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.2004 Avslutats PR 129/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.12.2004 Avslutats PR 133/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.12.2004

Referenser till EU-dokument