RP 187/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värnpliktslagen och 1 § lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av värnpliktslagen

Stadfäst

14.04.2000

Ikraftträdande

01.05.2000

Författningssamlingen
364/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 1 § lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor

Stadfäst

14.04.2000

Ikraftträdande

01.05.2000

Författningssamlingen
365/2000
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av värnpliktslagen

2. Lag om ändring av 1 § lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Försvarsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Turkki

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.02.2000

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.02.2000 Avslutats PR 3/2000
Beslut

Ärendet remitterades till försvarsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Utskottsbehandling

Försvarsutskottet

Betänkande

Försvarsutskottets betänkande
FsUB 2/2000 rd
Klart

23.03.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det andra lagförslaget godkänns utan ändringar, att det första lagförslaget godkänns med ändringar och lagmotion LM 133/1999 rd förkastas.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

24.03.2000

Plenarprotokoll
PR 39/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 28.3.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.03.2000 Avslutats PR 40/2000
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
31.03.2000 Avslutats PR 44/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

31.03.2000

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​