RP 190/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 kap. sjölagen samt godkännande av vissa bestämmelser i 1996 års ändringsprotokoll till 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 9 kap. sjölagen

Stadfäst

25.08.2000

Ikraftträdande

13.05.2004

Författningssamlingen
771/2000
Fördragsserien
29/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

Stadfäst

25.08.2000

Ikraftträdande

13.05.2004

Författningssamlingen
772/2000
Fördragsserien
31/2004
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. 1996 års ändringsprotokoll till 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar

Förordningen träder i kraft

13.05.2004

Författningssamlingen
239/2004
Fördragsserien
32/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 9 kap. sjölagen

Internationella avtal i propositionen

1. 1996 års ändringsprotokoll till 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Trafikministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Larpes

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.02.2000

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.02.2000 Avslutats PR 3/2000
Beslut

Ärendet remitterades till trafikutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Utskottsbehandling

Trafikutskottet

Betänkande

Trafikutskottets betänkande
TrUB 3/2000 rd
Klart

26.05.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner det i London den 2 maj 1996 ingångna ändringsprotokollet till 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar, att riksdagen godkänner att den i London den 19 november 1976 ingångna konventionen om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar (FördrS 82/1986) sägs upp och att uppsägningen träder i kraft samtidigt som 1996 års ändringsprotokoll träder i kraft internationellt för Finlands vidkommande, att riksdagen inte på förhand ger sitt samtycke till att det i London den 2 maj 1996 ingångna ändringsprotokollet till 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar eller vissa bestämmelser i det kan tillämpas mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige innan protokollet träder i kraft internationellt så att motsvarande bestämmelser i konventionen då inte skulle vara tillämpliga, att det första lagförslaget godkänns med ändringar och att riksdagen godkänner ett nytt andra lagförslag.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

31.05.2000

Plenarprotokoll
PR 79/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 6.6.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.06.2000 Avslutats PR 80/2000
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.06.2000 Avslutats PR 84/2000
Beslut

Riksdagen godkände det i första behandlingen beslutade lagförslaget samt förslagen i de tre första klämmarna i utskottets betänkande, vilka gäller godkännande av de bestämmelser i avtalen som kräver riksdagens samtycke.

Lagstiftningsordning

Proposition

66 § riksdagsordningen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet föreslog ... att 5 a § i lagförslaget står i strid med grundlagen och att lagförslaget därför bara kan behandlas i den ordning som föreskrivs i 73 § grundlagen.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

09.06.2000

​​​​